วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.......................
จำนวนหน่วยกิต.................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

วัตถุประสงค์
1...........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................
4..........................................................................
5..........................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่1....................................................................
หน่วยที่2....................................................................
หน่วยที่3....................................................................
หน่วยที่4.....................................................................
หน่วยที่5.....................................................................
หน่วยที่6.....................................................................
หน่วยที่7.....................................................................
หน่วยที่8.....................................................................

เรื่องการสอน
1.เอกสารบทเรียน
2.เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4.โสตทัตนูปกรณ์
5.ตัวอย่างของงาน

การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล
1.เวลาเรียน
2.งานทีได้รับมอบหมาย
2.1 Data
2.2 information
2.3 knowledge
2.4 wisdom (Powerpoint)
3. เว็บบล็อก
4.สมุดรายงาน
5.สื่อ inter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น